Privacyreglement

 
Privacy bij training, coaching en yogales

Wanneer je deel neemt aan een training, yogales of gebruik maakt van persoonlijke of loopbaancoaching, worden er persoonlijke gegevens verzameld. De basis is dat ik niet meer vastleg dan nodig, en zorgvuldig en met respect omga met je gegevens en privacy. Hierbij houd ik me ten alle tijde aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De gegevens worden gebruikt voor het uitschrijven van een factuur en voor het versturen van een digitale nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan kan je je gemakkelijk uitschrijven. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een link ‘afmelden voor de nieuwsbrief’.

Gegevens die verzameld worden bij persoonlijke, burn-out of loopbaancoaching worden in een beveiligd bestand opgeslagen en maximaal een half jaar bewaard na afronding van het begeleidingstraject. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Indien je je inschrijft voor een training middels inschrijfformulier, worden deze gegevens opgeslagen in een beveiligd bestand en maximaal een half jaar bewaard na afronding van de training. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Gegevens worden alleen doorgeven aan derde partijen, als de gevraagde dienst anders niet uitgevoerd kan worden of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting. Wanneer ik jouw gegevens deel, dan zijn er afspraken met deze derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien de wijzigingen consequenties hebben voor deelname aan of afnemen van diensten, word je hiervan op de hoogte gebracht.

 
Privacy bij lichaamsgerichte psychotherapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat de behandelovereenkomst, medisch vragenformulier, aantekeningen over je gezondheidstoestand en verslagen van de sessies. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens, en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik bij waarneming, wanneer ik langere tijd afwezig ben: ik heb een vervangingsafspraak met een collega-therapeut. Zij valt eveneens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels als beschreven in dit document.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Je mailadres gebruik ik voor het versturen van de digitale nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan kan je je gemakkelijk uitschrijven. Onderaan elke nieuwsbrief vind je een link ‘afmelden voor de nieuwsbrief’.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum of verzekeringsnummer
  • Datum van de behandeling
  • Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘sessie lichaamsgerichte psychotherapie’
  • Kosten van het consult

De basis is dat ik niet meer vastleg dan nodig, en zorgvuldig en met respect omga met je gegevens en privacy. 

Privacy op de website
Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies omdat diverse plugins hiervan gebruik maken om de website optimaal te kunnen laten functioneren. Meer informatie vindt je via deze pagina of open het ‘Website Cookie gebruik’ venster rechts onderin.

Overig
Als je wilt weten wat je rechten zijn rondom de verwerking van persoonsgegevens, kijk dan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je vragen en/of opmerkingen?  Wil je je gegevens inkijken of veranderen, dan kun je een mailtje sturen naar info@centrumheartwork.nl

Translate »