Algemene voorwaarden Centrum Heartwork

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64981118

Artikel 1. Definities
1. De therapeut/coach/trainer, hierna te noemen Centrum Heartwork.
2. De opdrachtgever: de wederpartij van Centrum Heartwork.
3. Dienstverlening: de therapie, coaching dan wel training die door Centrum Heartwork aan opdrachtgever wordt geleverd. De dienstverlening kan in verschillende vormen worden overeengekomen en geleverd, waaronder als een losse verrichting en als een traject van een aantal losse verrichtingen; in groepsverband of individueel.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de Centrum Heartwork enerzijds en de opdrachtgever  anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de Centrum Heartwork zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Overeenkomst: een aanmelding of aanbod voor een training, workshop, therapie of coaching welke telefonisch, mondeling of schriftelijk wordt aanvaard.
2. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
3. Een overeenkomst tussen de Centrum Heartwork en de opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
4. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Centrum Heartwork schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
5. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd. 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. De duur van de dienstverlening is vastgelegd in een overeenkomst, zoals beschreven in artikel 3. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Centrum Heartwork is gerechtigd om op ieder moment zonder opgaaf van reden de dienstverlening stop te zetten. In dat geval is opdrachtgever niet verplicht om toekomstige verrichtingen / consulten te betalen. Echter, afgeronde verrichtingen / consulten zullen betaald moeten worden conform de afgesproken betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8.
3. Centrum Heartwork kan tijdens een traject beslissen dat de dienstverlening niet geschikt en/of toereikend is voor opdrachtgever en de opdrachtgever doorverwijzen naar een collega, dan wel een therapeut of arts. In dat geval kan de overeenkomst worden opgezegd door Centrum Heartwork. De verplichting tot betaling van de verrichtingen is in dat geval gelijk aan de beschrijving in lid 2 van dit artikel.
4. Opdrachtgever is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– Centrum Heartwork één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;
– Voor Centrum Heartwork faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
Opdrachtgever is in dat geval verplicht om afgeronde verrichtingen / consulten te betalen conform de afgesproken betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8. 

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken door opdrachtgever kunnen tot maximaal 48 uur tevoren kosteloos worden afgezegd; telefonisch, per app of sms. Indien de individuele sessie korter dan 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 50% van het consult in rekening gebracht. Indien de individuele sessie korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt het volledige consult in rekening gebracht.

  1. Het verzetten of verschuiven van afspraken naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Centrum Heartwork.
  2. Bij niet annuleren (niet op komen dagen) van een afspraak is Centrum Heartwork gerechtigd de dienstverlening naar redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
    4. Centrum Heartwork is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. In dat geval is de opdrachtgever geen financiële tegemoetkoming verschuldigd aan cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
Centrum Heartwork zal alle informatie betreffende de opdrachtgever die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Centrum Heartwork daartoe wettelijk verplicht is of voor zover toestemming heeft verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft recht op inzage dossier. Hiervoor kan een aparte afspraak worden gemaakt.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven van de dienstverlening zijn gebaseerd op de tarieven die op de website zijn te vinden bij de betreffende dienstverlening en/of zijn vermeld in de offerte dan wel (behandelings)overeenkomst. 

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Facturering van de dienstverlening vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven, aantal verrichtingen en duur van de verrichtingen, bij aanvang van de dienstverlening.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de Centrum Heartwork te betalen.
3. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
5. Centrum Heartwork is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Centrum Heartwork zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening.
6. Opdrachtgever is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten en administratiekosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

Artikel 9. Klachtenreglement 
Het kan zijn dat, ondanks zorgvuldigheid en goede intenties, opdrachtgever een klacht heeft over Centrum Heartwork. Centrum Heartwork ontvangt van opdrachtgever een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ze in staat is te reageren. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen.Als de opdrachtgever een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling bestaan. Als de klacht gegrond is wordt er samen gekeken wat er nodig is om deze te herstellen. En dan nog kan het zijn dat we er niet uitkomen. In geval van therapie kan de opdrachtgever terecht bij de beroepsorganisatie SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie). Zie www.sblp.nl voor het klachtenreglement. 

Artikel 10. Intellectueel eigendom
Alle materialen, teksten, audio-instructies en cursusmaterialen die worden verstrekt tijdens trainingen, therapie of coaching, of die te vinden zijn op de website, blog of in de nieuwsbrieven van Centrum Heartwork (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het intellectuele eigendom van Centrum Heartwork en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. De materialen die verstrekt worden zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.centrumheartwork.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door derden.  

Artikel 11. Geheimhouding 
Er wordt door Centrum Heartwork vertrouwelijk omgegaan met persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. Centrum Heartwork gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. De wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens worden hierbij toegepast.  

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Centrum Heartwork is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat opdrachtgever voor wat betreft de invloeden, uitwerking en gevolgen van de dienstverlening, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk is.
2. Centrum Heartwork is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (medische/geestelijke) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever voordoen. Centrum Heartwork is daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.
3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om tijdens en na de dienstverlening tijdig en duidelijk aan te geven wanneer hij/zij het gevoel heeft dat de dienstverlening een negatieve invloed op zijn/haar fysieke en/of mentale gesteldheid heeft.
4. Opdrachtgever zal geen schade toebrengen aan zichzelf, omgeving, materialen, de Centrum Heartwork en derden tijdens de dienstverlening (sessies/training/lessen/workshops). In geval van schade is Centrum Heartwork gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten op de cliënt te verhalen. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter. 

 

 

Translate »