Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES
 1. Centrum Heartwork: de gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden en alle aan het Centrum Heartwork op enigerlei wijze verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties.
 2. Klant: de wederpartij van Centrum Heartwork die een product of dienst afneemt.
Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Centrum Heartwork als opdrachtnemer optreedt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Centrum Heartwork uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Artikel 3. TRAININGEN
 1. In het geval er bij deelname aan een training een gratis en vrijblijvende telefonische intake vooraf gaat aan deelname, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/kennismakingsgesprek.
 2. Het staat Centrum Heartwork vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de training.
 3. Deelnemers zijn ingeschreven voor een training van Centrum Heartwork wanneer ze of eenduidig per telefoon of e-mail te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training met de vraag of Centrum Heartwork de inschrijving en factuur administratief willen afhandelen.
 4. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen / 10 werkdagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. De deelnemer kan uitsluitend aan de training deelnemen als vooraf de factuur is voldaan binnen de betalingstermijn.
 5. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
 6. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
 7. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Centrum Heartwork dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen aan de activiteit waarvoor de betaling verlaat is. Bij creditering zal het Centrum Heartwork de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.
 8. Annuleren van een training kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 7 dagen / 5 werkdagen na inschrijving heeft de deelnemer bedenktijd. Binnen deze 7 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering. Bij annulering tussen 7 dagen na aanmelden en 1 week voor de start van de training wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week voor de startdatum van de training is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.
 9. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
 10. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Centrum Heartwork), wordt slechts €100 administratiekosten gerekend. De voorgedragen kandidaat ontvangt een nieuwe factuur en dient het volledige bedrag voor deelname aan de betreffende training voor aanvang te voldoen. De €100 administratiekosten is te voldoen door degene die annuleert en wordt in rekening gebracht als de voorgedragen kandidaat heeft betaald.
 11. Het verzetten of verschuiven van deelname aan een training naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Centrum Heartwork en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.
 12. Centrum Heartwork heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een of meerdere trainingsdata, met opgave van redenen, te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Het Centrum Heartwork vergoedt maximaal het reeds betaalde bedrag voor de geannuleerde training.
Artikel 4. INDIVIDUELE CONSULTEN
 1. Onder individuele consulten wordt persoonlijke coaching, loopbaanbegeleiding en mindfulness 1-op-1 verstaan. Zowel losse sessies als meerdere consulten in een groter traject/pakket.
 2. Voor aanvang van een individueel traject vindt een intakegesprek plaats.
 3. Het staat Centrum Heartwork vrij om op basis van het intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan een coachtraject. Het staat ook de kandidaat vrij om zonder opgaaf van rede niet verder te gaan na de intake.
 4. Na akkoord en voor aanvang van de eerste afspraak ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen / 10 werkdagen te worden voldaan. Alle betalingen geschieden voor aanvang van de activiteit. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede alle vragen op het aanmeldformulier naar waarheid beantwoord te hebben.
 6. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
 7. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Centrum Heartwork dan vrij een andere afspraak in te plannen op de gereserveerde dag/tijd.
 8. Annuleren van een individueel traject of consult kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of e-mail is bindend. Binnen de eerste 7 dagen / 5 werkdagen na factuurdatum heeft de deelnemer bedenktijd. Binnen deze 7 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. Het volledig betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na annulering. Bij annulering tussen 7 dagen na aanmelden en 1 week voor aanvang van het traject wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week voor de startdatum van de het traject is het volledige bedrag verschuldigd, ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan.
 9. Bij voortijdig afbreken of missen van afspraken vindt geen restitutie plaats.
 10. Individuele afspraken kunnen tot maximaal 48 uur tevoren kosteloos worden afgezegd, telefonisch, per app of sms.
 11. Indien de individuele sessie korter dan 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt 50% van het consult in rekening gebracht. Indien de individuele sessie korter dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd wordt het volledige consult in rekening gebracht.
 12. Het verzetten of verschuiven van afspraken naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Centrum Heartwork.
 13. Centrum Heartwork heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele afspraak, zonder opgaaf van rede, te verzetten.
 14. Bij creditering zal Centrum Heartwork de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.
Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Het deelnemen aan de activiteiten van Centrum Heartwork is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te
  Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende docent gedeeld. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 1. Centrum Heartwork verplicht zich de trainingen, coachtrajecten, yogalessen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Centrum Heartwork aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Centrum Heartwork, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Centrum Heartwork. De eventuele aansprakelijkheid van Centrum Heartwork is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Centrum Heartwork voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Centrum Heartwork aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
 2. Centrum Heartwork is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Centrum Heartwork, dienen te worden vergoed.
Artikel 6. KLACHTENREGELEMENT
 1. Het kan zijn dat, ondanks zorgvuldigheid en goede intenties, u een klacht heeft over Centrum Heartwork. U kunt dat natuurlijk altijd met Caroline van Lankveld bespreken. Alle klachten worden uiterst serieus genomen. Samen wordt er gekeken wat er nodig is om de klacht te herstellen. En dan nog kan het zijn dat we er niet uitkomen. Dan kunt u mogelijk bij de SBLP terecht.
Artikel 7. COPYRIGHT EN RECHTEN
 1. Alle materialen, teksten, audio-instructies en cursusmaterialen die worden verstrekt tijdens trainingen, cursussen, coachings of die te vinden zijn op de website, blog of in de nieuwsbrieven van Centrum Heartwork (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Caroline van Lankveld / Centrum Heartwork en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.centrumheartwork.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door derden.
Artikel 8. INCOMPANY OPDRACHTEN
 1. Indien een instelling, bedrijf, stichting, vereniging, of andere groep mensen een verzoek doet voor het ontwikkelen van een programma/training, het uitvoeren van een programma/training en of coaching dan gelden de Algemene voorwaarden – incompany 2018.’
Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
Artikel 10. PRIVACY

Ten aanzien van de privacy van de deelnemers en de omgang met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het privacyreglement.

VERDERE INFORMATIE

Heeft u nog vragen n.a.v. deze voorwaarden. Neem dan gerust contact op met Caroline van Lankveld, via info@centrumheartwork.nl of 06-41342450.

Stuur een WhatsApp whatsapp